آنالیز سرعت اینترنت در 1400 ، سقوط 10 رتبه ای اینترنت در ایران!

به گزارش چه خبر آنلاین، به گزارش خبرنگاران، وب سایت Speedtest شاخص های جهانی اینترنت را آنالیز می نماید و علاوه بر میانه سرعت دانلود و آپلود در کشورها، به مقایسه رتبه آنها می پردازد و اینکه هر کشور در ماهی که گذشته، چه میانگین یا میانه سرعتی را کسب نموده و در عین حال، در مقایسه با سایر کشورها، در چه رتبه ای قرار گرفته است. سرعت اینترنت ایران هم در آمار اسپیدتست قابل مشاهده است و می توان با آنالیز آماری، نگاهی به آنچه که در طول یک سال گذشته در اینترنت کشور رخ داده را به دست آورد.

آنالیز سرعت اینترنت در 1400 ، سقوط 10 رتبه ای اینترنت در ایران!

طبق این آمار، در ماه مارس 2021 و مصادف با فروردین ماه سال 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 26.38 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 11.59 مگابیت برثانیه بود که رتبه ایران را به 83 از میان 140 کشور رساند. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در ایران، 19.13 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 11.29 مگابیت برثانیه بود و ایران در رتبه 132 از میان 175 کشور قرار داشت.

در ماه آوریل 2021مصادف با اردیبهشت ماه سال 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 30.17 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 11.44 مگابیت برثانیه بود و ایران در رتبه 79 از میان 140 کشور قرار داشت، در حوزه اینترنت ثابت، نیز میانه سرعت دانلود در ایران، 19.17 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 10.82 مگابیت برثانیه بود که رتبه ایران را به 136 از میان 175 کشور رساند.

در ماه می 2021 مصادف با خردادماه سال 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 30.79 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 11.50 مگابیت برثانیه ببود که رتبه ایران نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نکرد و در جایاگه 79 قرار داشت، بعلاوه در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، 20.73 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 11.58 مگابیت برثانیه و تاخیر، 41 میلی ثانیه بود که رتبه ایران را با چهار رتبه صعود نسبت به اردیبهشت، به 132 از میان 175 کشور رساند.

در ماه ژوئن 2021 مصادف با تیرماه سال 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 31.06 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 11.66 مگابیت برثانیه بود که رتبه ایران را به 78 از میان 140 کشور رسانده بود، در حوزه اینترنت ثابت نیز، میانه سرعت دانلود در ایران، 22.02 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 12.53 مگابیت برثانیه و تاخیر، 41 میلی ثانیه بود که با وجود افزایش میانگین سرعت نسبت به خردادماه، ایران با یک پله سقوط در جایگاه 133 از میان 175 کشور نهاده شد.

در ماه جولای 2021 مصادف با مردادماه سال 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 31.65 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 11.58 مگابیت برثانیه بود که رتبه ایران را به 79 از میان 140 کشور رساند. بعلاوه در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، 21.04 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 12.07 مگابیت برثانیه و تاخیر، 42 میلی ثانیه بود که باز هم رتبه ایران در مقایسه با تیرماه یک پله سقوط کرد و به جایگاه 134 از میان 175 کشور رسید.

در ماه آگوست 2021مصادف با شهریور 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 32.30 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 11.78 مگابیت برثانیه و تاخیر 39 میلی ثانیه بود و ایران در رتبه 80 از میان 140 کشور قرار داشت. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در ایران، 21.35 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 12.62 مگابیت برثانیه و تاخیر، 42 میلی ثانیه بود که رتبه ایران بدون تغییر نسبت به ماه مرداد، در جایگاه 134 از میان 175 کشور قرار داشت.

در ماه سپتامبر 2021 مصادف با مهرماه سال 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 35.48 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 12.53 مگابیت برثانیه و تاخیر 36 میلی ثانیه بود که رتبه ایران را با 9 پله صعود نسبت به شهریورماه، به 71 از میان 140 کشور رساند. بعلاوه در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، 21.36 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 12.56 مگابیت برثانیه و تاخیر، 41 میلی ثانیه بود که برخلاف صعود در حوزه اینترنت موبایل، با سه پله سقوط روبرو شده و در رتبه 137 از میان 175 کشور نهاده شد.

در ماه اکتبر 2021 مصادف با آبان ماه سال 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 35.09 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 12.62 مگابیت برثانیه و تاخیر 38 میلی ثانیه بود و ایران در رتبه 73 از میان 140 کشور نهاده شد، در حوزه اینترنت ثابت نیز، میانه سرعت دانلود در ایران، 22.01 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 12.99 مگابیت برثانیه و تاخیر، 42 میلی ثانیه بود و این بار ایران با سه پله صعود نسبت به مهرماه، به رتبه 134 از میان 175 کشور رسید.

آنالیز میانه سرعت اینترنت کشورها به جای میانگین

پس از آبان ماه در حالی که تا پیش از آن، میانگین سرعت در اسپیدتست مورد استفاده قرار می گرفت، رتبه بندی ها بر اساس میانه سرعت آنالیز شد تا به گفته این وب سایت، سرعت هایی را که کاربر احتمالاً تجربه می نماید، به برترین شکل منعکس کند. به همین علت تمامی سرعت های موجود در وب سایت در کشورها با کاهش آماری روبرو شد و نمی توان از نظر میانه سرعت را با ماه های پیش مقایسه کرد، البته رتبه جهانی کشورها در مقایسه با ماه های قبل همچنان قابل استناد است.

بدین ترتیب در ماه نوامبر 2021 مصادف با آذرماه 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 25.19 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 9.99 مگابیت برثانیه و تاخیر 31 میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به 70 از میان 138 کشور رساند. بعلاوه در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، 9.85 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 1.39 مگابیت برثانیه و تاخیر، 29 میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به 142 از میان 181 کشور رساند.

در ماه دسامبر 2021 مصادف با دی ماه سال 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 24.03 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 9.34 مگابیت برثانیه و تاخیر 30 میلی ثانیه بود و ایران با سه پله سقوط در مقایسه با آذرماه، در جایگاه 73 از میان 138 کشور نهاده شد. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در ایران، 9.92 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 1.39 مگابیت برثانیه و تاخیر، 29 میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به 143 از میان 178 کشور رساند.

در ماه ژانویه 2022 مصادف با بهمن ماه 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 23.10 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 8.90 مگابیت برثانیه و تاخیر 31 میلی ثانیه بود که رتبه ایران را با چهار پله سقوط در مقایسه با دی ماه، به 77 از میان 138 کشور رساند. بعلاوه در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، 10.39 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 1.55 مگابیت برثانیه و تاخیر، 29 میلی ثانیه بود و ایران در جایگاه 141 از میان 178 کشور نهاده شد.

در ماه فوریه 2022 مصادف با اسفندماه 1400، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 22.42 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، 8.76 مگابیت برثانیه و تاخیر 33 میلی ثانیه بود و باز هم رتبه ایران شاهد سقوطی سه پله ای بود و در جایگاه 80 از میان 138 کشور نهاده شد. در حوزه اینترنت ثابت نیز، میانه سرعت دانلود در ایران، 9.78 مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود 1.31 مگابیت برثانیه و تاخیر، 29 میلی ثانیه بود که ایران را با چهار پله سقوط در مقایسه با بهن ماه، به رتبه 145 از میان 178 کشور رساند.

درنهایت صرف نظر از مقایسه سرعت اینترنت در ماه های ابتدایی سال 1400 با انتها سال، به علت تفاوت میانگین و میانه در وب سایت اسپیدتست، از زمانی که میانه سرعت در کشورها مورد آنالیز نهاده شده، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران از 25.19 مگابیت برثانیه در آذرماه، به 22.42 مگابیت برثانیه در اسفندماه رسیده و ایران از جایگاه 70 در میان 138 کشور، به رتبه 80 سقوط نموده است. بعلاوه میانه سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران از 9.85 مگابیت برثانیه در آذرماه، به 9.78 مگابیت برثانیه در اسفندماه رسیده و ایران از جایگاه 141 در میان 181 کشور، به رتبه 145 تنزل نموده است.

منبع: ایسنا

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 7 تیر 1401 بروزرسانی: 7 تیر 1401 گردآورنده: chekhabaronline.ir شناسه مطلب: 1285

به "آنالیز سرعت اینترنت در 1400 ، سقوط 10 رتبه ای اینترنت در ایران!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آنالیز سرعت اینترنت در 1400 ، سقوط 10 رتبه ای اینترنت در ایران!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید