رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: گسترش همکاری با اتاق اصناف در اولویت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است

به گزارش چه خبر آنلاین، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در ملاقات با رئیس اتاق اصناف ایران بر اهمیت اصناف به عنوان یکی از ارکان مهم مهارت آموزی در کشور تأکید کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: گسترش همکاری با اتاق اصناف در اولویت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، علی اوسط هاشمی، معاونوزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این ملاقات که با موضوع ضرورت همکاریاتاق اصناف با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در قالب گسترش مراکز کارآموزی جوارکارگاهیو بین کارگاهی و بازارسازی برای آکادمی های آزاد برگزار گردید، گفت: کثرت و تنوع مخاطباناتاق اصناف و تنوع در ایجاد اشتغال ظرفیت بسیار خوبی برای مهارت آموزی محسوب می گردد.

وی با بیان این که جهان به این احتیاج پی برده است که اگر قراراست افراد بر موضع فعال و معیشت درست و با ثبات قرار گیرند، شرط آن پیش بینی چالش هایپیش رو و آموزش فن و مهارت است، توضیح داد: اگر آینده و احتیاج زمان را درست پیش بینینموده باشیم خسارت ناشی از سرعت تکنولوژی و دگرگونی به مشاغل به حداقل می رسد که بدونتردید نقش مهارت در این زمینه بسیار مهم است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستره وسیع اصنافدر کشور، از (محله تا جامعه)، اعلام کرد: ظرفیت اتاق اصناف در سطوح مختلف کشور محلیبرای آموزش مهارت و کارگاه برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محسوب می گردد که باتعامل دو دستگاه می توان حقوق شهروندی و حفظ بازار کار مشتری مداری را محقق کرد.

وی با اشاره به سرمایه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،گفت: اجرای قوانین الزام به فراگیری مهارت، با همکاری اتاق اصناف می تواند مهارت رادر میان اقشار جامعه از کاسبان، کارآموزان و صاحبان صنایع به گونه ای گسترش دهد کهبا ایجاد زنجیره ملی صندلی رفیعی برای مهارت آموزی ایجاد کند.

هاشمی توضیح داد: چنانچه به سطحی از آگاهی در نقش آفرینی خدماتبا مهارت در جامعه دست یابیم، بدون شک به امنیت پایدار رسیده ایم.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینه های تخصصیهمکاری اصناف با سازمان آموزش فنی و حرفه ایکشور اظهار کرد: در زمینه پژوهش، اتاق اصناف می تواند تعداد مشاغل و حرفه های خود رااحصا نموده و با ارائه به حوزه پژوهش سازمان، آموزش های مطابق با استاندارهای جهانیرا دریافت نموده و شغل ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال تمرکز زدایی در مهارت آموزیهستیم، ادامه داد: می توانیم برای اتاق اصناف، سنجش صلاحیت حرفه ای را در دو بخش آموزشو آزمون برای شاغلین فاقد مهارت در اصناف و برگزاری آزمون ادواری برای افراد ماهر فاقد گواهینامه مهارت اجرا کنیم.

هاشمی گفت: بیشتر افراد شاغل در اصناف ماهر بوده ولی فاقد مدرکمهارت هستند و سنجش نشده اند، بنا براین آزمون های ادواری سنجش مهارت فرصت مناسبی برایگروه استادکاران است تا سطح ارائه خدمات آنها از جنبه کیفی ارتقا یابد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به ظرفیت هایآکادمی های آزاد گفت: مدیریت آکادمی های آزاد می تواند پس از طی مراحل،به اتاق اصناف مجوز تأسیس آکادمی آزاد در رسته های مختلف اصناف را اعطا کند تا اتاقاصناف بتواند از این طریق شرکای خود در صنف های مختلف را شناسایی کند.

هاشمی، همچنین بر برگزاری مسابقات ملی مهارت در میان اصنافو مشاغل استادشاگردی تأکید کرد و اضافه نمود: این مسابقات می تواند فرهنگ کار در مشاغلرا گسترش داده و انگیزه ایجاد کند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: چندین استان کشور را پایلوت صنایعی مانند گردشگریقرار داده ایم و به ایجاد مراکز تخصصی آموزشی و گردشگری در این استان ها با همکاریاتاق اصناف می اندیشیم تا دامنه اقتصاد را در سطح کلان گسترش دهیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به ایجاد موقعیت هایشغلی برای زنان اشاره نمود و گفت: در حال حاضر بازار کار بیشتر مردانه است و ایجاد موقعیتهای شغلی برای زنان یک ضرورت است.

وی اضافه نمود: اتاق اصناف می تواند در این زمینه تسهیل گری کندو با فراخوان، حرفه های مختص به زنان را شناسایی نموده و با معرفی آنان و مهارت آموزی به این گروه مخاطب،با همکاری دو دستگاه فرصت برابر برای زنان در اشتغال فراهم گردد.

هاشمی پیشنهاد کرد: با توجه به کمبود نیروی ماهر در کشور،پس از سنجش صلاحیت حرفه ای افراد، اتاق اصناف شبکه ای ملی در سطح کشور با عنوان خدماتالکترونیک به مشتریان را راه اندازی کند تا با ثبت اسامی متخصصان ماهر در هر رشته درصنوف در مردم حس امنیت و اعتماد را ایجاد کند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همچنین از عضویت اتاقبازرگانی و اصناف در هیأت نظارت مرکزی سازمان اطلاع داد و گفت: این تصمیم با هدف تفویضاختیار به شرکای اجتماعی سازمان و نظارت بیشتر آنها گرفته شده است.

وی گفت: با ایجاد مراکز تخصصی نوین کسب و کار به دنبال تبدیلمشاغل غیررسمی از قبیل دستفروشی یا کولبری به مشاغل رسمی هستیم که در این کار نقش اتاقاصناف بسیار مهم است.

ثبات شغل افراد در گرو آموزش مهارت های چندگانه است

در ادامه این ملاقات ، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، با تأکید برارتقای کیفیت منابع آموزش مهارت در اصناف گفت: به همکاری با سازمان های متولی آموزشو مهارت معتقدیم و در این زمینه رتبه بندی اصناف از لحاظ سطح مهارت لازم است.

وی گفت: باید به آموزش استاد شاگردی نگاهی مالی داشت وارائه گواهینامه تخصصی مهارت به این صنف با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورپیگیری گردد.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: روسای اتحادیه ها باید توجیه شوندکه اعضای هر صنف باید گواهینامه مهارت را کسب نموده باشد.

وی خواهان اتخاذ تصمیمی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ایکشور برای آموزش مهارت های نرم به اصناف شد و اعلام کرد: به عنوان مثال مکانیک یابرق کاری که به مشتریان خدمات ارائه می دهد بهداشت محیط کار و اخلاق حرفه ای را بهخوبی فرا نگرفته اند و در این حوزه احتیاج به آموزش و در کنار آن مهارت آشنایی مشتریبا حقوق خود به خوبی احساس می گردد.

ممبینی از ایجاد معاونت آموزش در اتاق اصناف در آینده ای نزدیکاطلاع داد و گفت: آماده ایم در حوزه های مورد احتیاج بازار، مثل تعمیرات و خدمات پس ازفروش از ظرفیت های ویژه مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای استفاده کنیم.

وی همچنین از ایجاد نظام شناسه کار الکترونیکی ثبت مشخصاتافراد دارای گواهینامه مهارت به عنوان پایلوت در استان خوزستان، (شهر اهواز) اطلاع داد.

بانک اطلاعاتی اصناف برای آزمون گران عملی رونمایی می گردد

ناهید مسلمی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمانآموزش فنی و حرفه ای کشور در این نشست ضمن اعلام آمادگی معاونت پژوهش در حوزه تدویناستانداردهای آموزشی مورد احتیاج اتاق اصناف گفت: آماده توسعه همکاری با اتاق اصناف مطابقبا احتیاجهای بازار کار هستیم.

مسلمی ادامه داد: به زودی بانک اطلاعاتی اصناف برای آزمونگران عملی رونمایی می گردد.

وی گفت: اصناف می توانند در مسابقات آزاد مهارت بدون محدودیتسنی شرکت نمایند.

اصناف به مهارت احتیاج دارند نه مدرک

یعقوب نماینده،مدیر کل دفتر آکادمی های آزاد و مشارکت هایمردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در نشست با اتاق اصناف ایران بر احتیاج اصنافبه مهارت، مشتری مداری و رعایت اخلاق حرفهای و ارتقای آن تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه اصناف به مهارت احتیاج دارند نه مدرکاعلام کرد: فعالیت مراکز آموزشی اتاق اصناف باید افزایش یابد.

در سرانجام مقرر شد کارگروه مشترک دو دستگاه برای پیگیری، بازنگری در تفاهم نامه ها وعملیاتی کردن تصمیمات اتخاذ شده تشکیل گردد.

12.00 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 15 بهمن 1399 بروزرسانی: 15 بهمن 1399 گردآورنده: chekhabaronline.ir شناسه مطلب: 624

به "رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: گسترش همکاری با اتاق اصناف در اولویت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: گسترش همکاری با اتاق اصناف در اولویت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید