ووشو

خبرنگاران قهرمان ووشو جهان: مردم ورزش خانگی را برای مهار بحران کرونا انجام دهند

اصفهان- خبرنگاران- قهرمان سمیرمی ووشوی آسیا و جهان سهم هر ایرانی در مهار بحران را انجام روزانه نرمش و حرکت های ورزشی در خانه برشمرد و گفت : در چنین شرایطی در خانه می مانیم و ورزش می کنیم که راهکاری خوب همراه با حفظ نشاط و تندرستی همگانی است.

20 اردیبهشت 1399