ووشو

ثبت نام قهرمان سابق ساندای دنیا در انتخابات فدراسیون ووشو

علی اصغر شعبانی قهرمان سابق سنگین وزن ساندای دنیا در انتخابات فدراسیون ووشو ثبت نام کرد.

27 خرداد 1399

خبرنگاران قهرمان ووشو جهان: مردم ورزش خانگی را برای مهار بحران کرونا انجام دهند

اصفهان- خبرنگاران- قهرمان سمیرمی ووشوی آسیا و جهان سهم هر ایرانی در مهار بحران را انجام روزانه نرمش و حرکت های ورزشی در خانه برشمرد و گفت : در چنین شرایطی در خانه می مانیم و ورزش می کنیم که راهکاری خوب همراه با حفظ نشاط و تندرستی همگانی است.

20 اردیبهشت 1399